Gedragscode vrijwilligers

Gedragscode voor de vrijwilligers van R.T.L.V. De Sluipers

Als vereniging hebben wij een verantwoordelijkheid voor onze leden.
Het is dan ook daarom dat onze vrijwilligers geacht worden hun functie binnen onze vereniging integer te verrichten. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de tennisvereniging. Indien nieuwe personen ons team van vrijwilligers komen versterken zullen wij referenties opvragen en volgen wij een standaard procedure voor de verklaring omtrent gedrag (VOG).

GEDRAGSCODE

 1. De vrijwilliger draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de vereniging in ieder sportonderdeel waarin de vereniging actief is en bij inhoudelijke en maatschappelijke relevante thema’s.
 2. Weet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de vrijwilliger beoefent zijn functie op een efficiënte en ethische wijze, rekening houdend met ieders belangen bij de sport tennis. In de uitoefening van zijn functie overtreedt hij nooit regels uit deze gedragscode.
 3. Is betrouwbaar: houdt zich aan regels en afspraken, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
 4. Stelt zich dienstbaar op: handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden
 5. Is zorgvuldig: handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
 6. Heeft respect: De vrijwilliger behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc.
 7. Onthoudt zich van gedragingen waardoor de sport in diskrediet kan worden gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en of beledigende opmerkingen.
 8. Blijft van anderen af: Raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruikt geen fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie. Pesten wordt niet getolereerd.
 9. Is financieel transparant: De vrijwilliger zal nooit enige vorm van corruptie, fraude of omkoping bezigen.
 10. Neemt geen giften aan: er mogen geen giften in de vorm van een cheques of geld worden aangeboden of aangenomen. Geschenken met een (geschatte) tegenwaarde van meer dan €150,- moeten in elk geval worden gemeld bij de voorzitter van het bestuur/de commissie, werkgroep en dergelijke.
 11. Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling: Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
 12. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig: Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.
 13. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.
 14. Vrijwilligers zijn verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of pogingen daartoe, te melden.
 15. Is bewust van het belang van een schoon milieu en het efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom zullen zij de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.
 16. Werkt mee aan een heldere en open communicatie: Op alle niveaus wordt een ieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de organisatie optimaal kan vervullen. Communicatie met andere vrijwilligers en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.
 17. Zet zich in voor een goede samenwerking: Het is belangrijk dat vrijwilligers, zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.
 18. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen door sporters, tennisleraren, trainers, coaches, werknemers, supporters, en anderen.
 19. Ziet toe op de naleving van regels en normen: Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en andere van toepassing zijnde normen.
 20. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenspersoon van de vereniging