Lidmaatschap

Door het enorme succes kunnen helaas geen nieuwe Padelleden worden aangenomen. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen padel proefabonnementen meer afgesloten kunnen worden. Dit geldt alleen voor seniorleden.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u het volgende e-mailadres mailen: padel@sluipers.nl voor padel en Squash@sluipers.nl voor squash.

Alles over het lidmaatschap

De contributie wordt per kalenderjaar vastgesteld in overeenstemming met het besluit van de Algemene Ledenvergadering .Betaling van de contributie betekent acceptatie van de Bonds- en Verenigingsstatuten en van de Huis- en Baanreglementen.
Het bestuur is statutair bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
Bij melding vóór 1 januari van een zware blessure of zwangerschap  bestaat de mogelijkheid het volledige lidmaatschap om te zetten in niet spelend lid.

Ons gezellige Racketcafé wordt beheerd door een pachter. Onze leden hoeven daarom geen bardiensten te draaien.

Proefabonnement Tennis, Squash of Padel

Voor sporters die kennis willen maken met Tennis, Squash of Padel bestaat er de mogelijkheid om een proefabonnement voor één maand te nemen. Voor slechts 25 € (30 €voor 2024) kun je eenmalig voor één maand onbeperkt Tennis, Squash of Padel spelen. Opgeven kan door het inschrijfformulier hieronder volledig in te vullen.

Aanmelden en lidmaatschap wijzigen

Om lid te worden van De Sluipers en voor abonnementswijzigingen moet een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier (zie groene knop hieronder) worden ingevuld (let op: als niet alle verplichte velden zijn ingevuld kan het formulier niet worden opgeslagen). Kleine aanpassingen zoals adres of e-mail wijzigingen kunnen direct naar ledenadministratie@sluipers.nl worden gestuurd.

Lid worden

Contributie 2024

Senioren

Senioren zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
Voor 17-jarigen wordt verwezen naar onderstaande opmerkingen voor deze groep.
Combi-leden
zijn zij, die een lidmaatschap voor ten minste twee van de drie sporten tennis, padel of squash hebben afgesloten.  

Studenten zijn senioren die aantoonbaar overdag een voltijd studie volgen op MBO, HBO of universitaire niveau, en op 1 januari van het kalenderjaar nog geen 26 jaar zijn. Studenten mogen € 70,- van de contributienota aftrekken. Voorwaarde daarvoor is dat een kopie van de studentenpas wordt gestuurd naar penningmeester@sluipers.nl. Het studententarief geldt alleen voor heel het kalenderjaar. Indien een student later in het jaar lid wordt en de reguliere contributie pro rata wordt berekend, zal dit op basis van een volwaardig lidmaatschap gaan. In dat geval is het studententarief dus niet van toepassing.


Contributie voor senioren:

tennis, squash of padel € 215,-
tennis en squash € 270,-
tennis en padel € 270,-
tennis, squash en padel € 325,-

Een extra onderdeel kost € 55 voor senioren en  25 voor studenten en jeugd. Bij ingang van het lidmaatschap na 30 september wordt € 30 voor senioren en € 15 voorstudenten en jeugd in rekening gebracht.

Contributie 17-jarigen

Leden die op 1 januari 17 jaar zijn, worden op grond van de KNLTB regels als senioren beschouwd. In principe is daarmee de contributie voor senioren van toepassing. Indien een studentenpas kan worden overgelegd, wordt een korting van 70 gegeven. Veel 17-jarigen hebben echter nog niet de status van student en kunnen dus geen studentenpas overleggen. Aan deze groep van 17-jarigen wordt daarom de juniorencontributie in rekening gebracht.

Tenniskids, jeugd en junioren tennis, padel en/of squash

Tenniskids tot 7 jaar

Tenniskids zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar jonger zijn dan 7 jaar.

Contributie: € 30,-

Jeugd van 8 tot 11 jaar 

Jeugd zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar ten minste de leeftijd van 7 jaar hebben en nog niet de leeftijd van 11 hebben bereikt.

Contributie: € 55,-

Junioren van 12 t/m 17 jaar

Junioren zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar ten minste de leeftijd van 11 jaar hebben en nog niet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.

Contributie: € 96,-

Voor het volgen van tennis- squash- of padelles is het vereist om als (jeugd)lid bij De Sluipers ingeschreven te staan.

Competitie lidmaatschap tennis

Competitieleden zijn leden welke bij een andere club lid zijn maar bij de sluipers de voor- of najaarscompetitie meespelen, de contributie hiervoor wordt per competitie deel geheven. Zij hebben alleen speelrecht gedurende de ingeschreven competitie.
Competitielidmaatschap € 50,– voor senioren en gratis voor jeugdleden.
Dit betreft een lidmaatschap voor slechts 1 soort competitie (voorjaars- of najaar competitie).
Deelnemer moet lid zijn van andere vereniging (bewijs meesturen) zo niet dan moet een normaal lidmaatschap worden afgesloten.
Deelnemer mag gedurende de competitieperiode ook vrij spelen op onze banen.
Mag niet ten koste gaan van een Sluiperslid.
Aanmelding via het inschrijfformulier.

Aanmelding tennis

Aanmelding nieuwe leden vóór 1 juli betalen volledige contributie, Aanmelding na 1 juli gaat pro rata naar het aantal afgeronde kalendermaanden dat men ingeschreven staat.

Aanmelding squash en padel

Daar squash en Padel niet seizoengebonden zijn gaat de aanmelding pro rata naar het aantal resterende afgeronde kalendermaanden zodat er per 1 januari een heel jaar contributie verschuldigd is. e.g. aanmelding op 1 maart resulteert dan in 10/12 van de jaarlijkse contributie.

Inschrijfkosten

Er worden bij de sluipers geen inschrijfkosten gerekend.

Niet spelend lid

Contributie: € 40,- (senior/junior/combi/student)

Donateurs

Donateurs zijn zij, die de vereniging financieel ondersteunen. Zij hebben geen speelrecht en geen stemrecht.

Speelrecht

De speelpassen van de KNLTB kunnen pas gebruikt worden op het afhangsysteem na betaling van de contributie. Niet-betaling leidt tot blokkering van de pas.
Alleen een geactiveerde speelpas geeft recht op deelname aan de competitie. Ook voor het nemen van tennis- squash- of padelles op ons park dient men in het bezit te zijn van een geactiveerde speelpas.

Introducés

Leden hebben het recht om een niet-lid te introduceren tegen betaling van 3 per 15 minuten. Per kalenderjaar mag een lid drie keer een niet-lid introduceren. Introductie en betaling dienen vooraf digitaal of bij de barbeheerder te worden voldaan of via de KNLTB app.

Vervangende pas aanvragen

Als je pas zoek of beschadigd is kan via de ledenadministratie (ledenadministratie@sluipers.nl) een nieuwe pas worden aangevraagd. De penningmeester kan hiervoor een bedrag van €10 in rekening brengen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend digitaal (ledenadministratie@sluipers.nl) geschieden vóór 31 december van het lopende kalenderjaar  Bij opzeggen na deze datum blijft de contributie over het gehele kalenderjaar verschuldigd. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur hiervan afwijken.